Nasze wartości

Firma to zobowiązania i odpowiedzialność

Nasze zobowiązania

Jako firma zobowiązujemy się do:

 • działania w sposób zgodny z prawem
 • porozumiewania się bezpośrednio i uczciwie
 • poszanowania innych
 • pracy zespołowej
 • zapewnienia dobrej jakości wyrobów i usług
 • dążenia do ciągłej poprawy ich jakości
 • opracowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o potrzeby klientów
 • zwiększania wartości firmy dla udziałowców

Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Uznajemy naszą odpowiedzialność korporacyjną i społeczną wobec naszych udziałowców, klientów, dostawców, pracowników i innych interesariuszy. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia firmy w sposób zapewniający osiąganie zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze zobowiązań prawnych i moralnych.

Nasze cele:

 • Naszym celem jest realizacja celów firmy w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty naszych działań.
 • Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej firmy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi.
 • Staramy się minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko poprzez zapobieganie jego skażeniu, minimalizowanie odpadów i stosowanie dobrych praktyk zarządzania środowiskiem.
 • Jesteśmy wierni wysokim standardom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uznajemy nasz obowiązek do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i korzyści z tego tytułu.
 • Zamierzamy osiągać stałą poprawę standardów BHP przez stosowanie solidnego, poddawanego zewnętrznym audytom systemu zarządzania BHP.
 • Firma we współpracy ze swoimi partnerami dba o bezpieczeństwo wyrobów i przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju środowiska.
 • Firma działa z zamiarem zapewnienia osiągania lub podnoszenia uznanych standardów opieki socjalnej dla pracowników oraz warunków pracy.

Równe traktowanie

Jesteśmy oddani naszej polityce równości, poszanowania różnorodności i możliwości, która szanuje tożsamość, prawa i wartości każdej osoby i sprzeciwia się wszystkim formom niezgodnej z prawem, nieuczciwej, bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wśród pracowników i podwykonawców.

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim równego i uczciwego traktowania oraz wykluczenie dyskryminacji z powodu płci, stanu cywilnego, rasy, pochodzenia etnicznego, koloru, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii lub wieku.

Nasze zobowiązania:

 • Stworzenie środowiska pracy, w którym są uznawane i cenione indywidualne różnice i wkład wszystkich pracowników
 • Każdy pracownik ma prawo do środowiska pracy, w którym promuje się godność i szacunek dla wszystkich, w którym nie będą tolerowane żadne formy zastraszania, tyranizowania lub nękania
 • Rekrutacja, wybór, ocena zaangażowania, zatrudnienie, przebieg i zakończenie zatrudnienia lub rozwiązanie umowy o pracę jest uczciwe i wolne od jakichkolwiek form dyskryminacji
 • Szkolenia oraz możliwości rozwoju są dostępne dla wszystkich pracowników
 • Wszyscy pracownicy i podwykonawcy zostaną zapoznani z celami niniejszej polityki i będą zachęcani do wspierania jej celów i zobowiązań
 • Równość w miejscu pracy jest dobrą praktyką zarządzania i ma uzasadniony sens ekonomiczny

Działania antykorupcyjne

GP Strategies i firmy wchodzące w skład grupy w pełni respektują zapisy UK Bribery Act 2010 [brytyjskiej ustawy z 2010 r o przeciwdziałaniu korupcji] i w żadnych okolicznościach ani w żadnym aspekcie działalności gospodarczej nie tolerują korupcji wśród swoich pracowników, wykonawców, dostawców i podwykonawców. Podstawowe wartości firmy są zgodne i wspierają przestrzeganie przez nią UK Bribery Act 2010.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami