Informacje prawne

Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejszy dokument (wraz z dokumentami w nim przywołanymi) określa warunki dla strony internetowej www.lorienengineering.com , łącznie z powiązanymi z nią stronami internetowymi Lorien Engineering (“Strona”) oraz warunki (“Warunki korzystania”), na jakich każdy może korzystać ze Strony albo jako odwiedzający albo jako uczestnik/posiadacz konta na Stronie.

Strona jest w całości własnością firmy Lorien Engineering (oddział GP Strategies Corporation), wraz z jej spółkami zależnymi (łącznie określanymi dalej jako “Lorien Engineering”, “my”, “nas” lub “nasz(e)”) i jest administrowana przez tę firmę lub upoważnione w jej imieniu. Szczegółowe dane o naszej firmie, wraz z informacjami do kontaktu, są określone poniżej. Należy pamiętać, że korzystając ze Strony i z dostępnych poprzez nią jakichkolwiek innych stron oferujących wyroby i usługi , odwiedzający wyraża zgodę na związane z tym warunkami korzystania ze Strony i na działanie zgodnie z tymi warunkami (“Warunki korzystania”) bez ograniczeń lub zastrzeżeń. Jeśli korzystający nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien wchodzić na Stronę ani z niej korzystać.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Wszystkie prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnych zawarte w treści Strony, w tym między innymi projekt, tekst, grafika i inne materiały ("Materiały") w niej zawarte oraz sposób ich użycia stanowią wyłączną własność firmy Lorien Engineering i jej licencjobiorców.

Strona i wszystkie Materiały dostępne poprzez nią, w tym między innymi obrazy graficzne, treści audio i wideo, kod html, przyciski, teksty oraz materiały szkoleniowe nie mogą być w żaden sposób kopiowane, powielane, ponownie publikowane, wysyłane, umieszczane, transmitowane lub dystrybuowane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Można jednak pobrać, wyświetlić i wydrukować jeden (1) egzemplarz takich Materiałów na jednostanowiskowym komputerze wyłącznie do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem nie dokonywania żadnych modyfikacji tych Materiałów i zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, znaków handlowych i innych praw majątkowych.

O ile nie zostanie określone inaczej, to znaki handlowe, projekty i znaki logo (łącznie nazywane “Znakami handlowymi”) wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami handlowymi firmy Lorien Engineering (GP Strategies), jej licencjodawców lub klientów. Korzystający wyraża zgodę na nie powoływanie się na firmę Lorien Engineering (GP Strategies), jej licencjodawców lub klientów i nie przypisywanie im jakichkolwiek informacji w żadnym medium publicznym (np. publikacje prasowe, strony internetowe, itp.) w celach reklamowych lub promocyjnych, lub w celu poinformowania dowolnej strony trzeciej lub oddziaływania na nią. Korzystający wyraża również zgodę na niewykorzystywanie i niepowielanie jakiegokolwiek Znaku handlowego Lorien Engineering (GP Strategies), jej licencjodawców lub klientów oraz na sugerowanie jakiejkolwiek aprobaty ze strony Lorien Engineering (GP Strategies), jej licencjodawców lub klientów ani jakichkolwiek związków z nimi.

Każdy przypadek stwierdzenia naruszenia niniejszych Warunków korzystania spowoduje natychmiastowe ustanie prawa do korzystania ze strony i konieczność zwrócenia lub zniszczenia, zależnie od naszego uznania, sporządzonych kopii wszelkich Materiałów.

Naruszenie Warunków

Dokonywanie bez upoważnienia kopiowania, dystrybucji, modyfikacji, publicznej prezentacji lub publicznego wykonania dzieł objętych prawami autorskimi stanowi naruszenie praw posiadacza praw autorskich. Firma Lorien Engineering zabrania umieszczania wszelkich informacji łamiących lub naruszających prawa autorskie i/lub prawa do własności intelektualnej (w tym prawa do prywatności i do reklamy) każdej osoby lub podmiotu. Korzystający wyraża zgodę na nie używanie Strony do łamania w jakikolwiek sposób praw autorskich i/lub innych praw do własności intelektualnej firmy Lorien Engineering lub innych osób/podmiotów.

Korzystanie ze Strony

Strona i wszelkie usługi lub Materiały udostępnianie poprzez nią są prezentowane "tak jak są". Nie składamy żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie do Strony lub jakiejkolwiek innej witryny, usługi lub Materiałów dostępnych poprzez Stronę i zrzekamy się wszelkich gwarancji wyrażonych bezpośrednio czy domniemanych, w tym między innymi gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności praw osób trzecich. W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec żadnej strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, wtórne lub inne szkody (w tym między innymi utracone korzyści, przerwanie prowadzenia działalności, utratę oprogramowania lub danych) bez względu na formę działania i czy nastąpiły w wyniku działań związanych z umową, czynu niedozwolonego, zaniedbania, bezwzględnej odpowiedzialności czy z innego powodu, jeśli powstały z powodu Strony, dowolnych Materiałów dostępnych na Stronie lub dostępnych poprzez dowolną stronę lub serwis powiązany z nią, lub z powodu kopiowania, wyświetlania lub wykorzystywania tychże. Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na ustawowe prawa korzystającego.

Internet niesie z sobą zagrożenia; podejmujemy racjonalne środki w celu zapewnienia szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej obsługi. Nie będziemy jednak odpowiedzialni za kompatybilność Strony z systemem komputerowym, oprogramowaniem i/lub urządzeniami, korzystającego. Podobnie nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub zniszczenie jakichkolwiek danych, informacji lub materiałów lub za wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne mienie z powodu korzystania ze Strony lub pobierania jakichkolwiek Materiałów umieszczonych na Stronie, lub na dowolnej innej z nią powiązanej.

Dostęp do Strony jest dozwolony tylko tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do jego zamknięcia lub do modyfikacji dowolnych Materiałów lub usług świadczonych przez nas poprzez Stronę (lub jej dowolną część) bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu niedostępności Strony z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie lub przez pewien okres.

Okresowo musimy dokonać konserwacji oprogramowania i urządzeń dzięki którym działa nasza Strona. W takich przypadkach korzystający może nie uzyskać dostępu do Strony lub może ona pracować wolniej niż normalnie.

Korzystający jest odpowiedzialny za możliwość uzyskania dostępu do Strony oraz za zapewnienie, aby wszystkie osoby wchodzące na Stronę poprzez używane przez niego łącze internetowe były świadome istnienia Warunków korzystania i aby ich przestrzegały.

Nie składamy żadnych obietnic co do odpowiedniości do jakiegokolwiek celu, rzetelności, terminowości i dokładności oferowanych usług lub Materiałów umieszczonych na Stronie.

W niektórych przypadkach korzystający zostanie poproszony o zarejestrowanie swoich danych w naszych zasobach w celu otrzymania dostępu do wyrobów lub usług lub uczestniczenia w konkursach. Przy dokonaniu rejestracji mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki.

Dokładność

Chociaż dokładamy wszelkich starań aby zapewnić poprawność Materiałów zawartych na Stronie, nie składamy żadnych gwarancji (bezpośrednich lub domniemanych) co do ich charakteru lub dokładności. Zgodnie z tym, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wynikać z polegania na zamieszczonych Materiałach dla odwiedzającego Stronę lub dla każdego, kto może być poinformowany o jej zawartości w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

Materiały zawarte w Witrynie mogą zostać zmienione w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie jesteśmy zobligowani do uaktualniania Materiałów na Stronie. Chociaż dążymy w miarę możliwości do jej aktualizacji na bieżąco, to może się okazać, że w danym momencie Materiały na Stronie mogą być nie aktualne.

Niewłaściwe korzystanie ze Strony

Strona może być wykorzystywana tylko do celów zgodnych z prawem.

Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać ani usiłować zniszczyć Stronę (lub jej część), w tym między innymi przez zamierzone wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innego złośliwego lub technicznie szkodliwego środka. Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu bez upoważnienia do Strony (lub jej dowolnej części), do serwera, na którym Strona jest przechowywana lub do dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony. Nie wolno atakować Strony poprzez pojedynczy lub zmasowany atak powodujący odmowę obsługi upoważnionych użytkowników lub przez zablokowanie dostępu.

Naruszając powyższe zapisy korzystający dopuszcza się przestępstwa karnego według obowiązującego prawa. Każde takie naruszenie będzie zgłaszane odpowiednim organom prawnym i będziemy współpracować z tymi organami przez ujawnienie im tożsamości naruszającego. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania ze Strony ustaje natychmiast.

Brak zobowiązania do poufności

O ile nie jest w tym dokumencie ustalone inaczej, wszelkie informacje przekazane przez korzystającego poprzez Stronę będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Korzystający oświadcza, iż ma prawo do przekazywania takich informacji i potwierdza, że nie będzie przekazywał żadnych informacji dopóki nie będzie do tego prawnie upoważniony. Ze względu na otwarty charakter Internetu zalecamy korzystającemu nie przekazywanie żadnych informacji, które uważa on za poufne.

WSZYSTKIE OPERACJE WYSYŁANIA DANYCH DO STRONY, CZY TO NA FORUM PUBLICZNE CZY NIEPUBLICZNE, ODBYWAJĄ SIĘ NA RYZYKO KORZYSTAJĄCEGO A FIRMA LORIEN ENGINEERING NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTYWANIE LUB NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA TEJ STRONY WSZELKICH WYSŁANYCH INFORMACJI.

Blokowanie/dołączanie linków

Zabrania się jakiegokolwiek blokowania i wydzielania fragmentów lub dołączania linków do Strony bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia, a takie pozwolenie zostanie udzielone jedynie na warunkach przez nas uznanych za odpowiednie w danych okolicznościach.

Aktualizacje niniejszych Warunków korzystania

Niniejsze Warunki korzystania mogą być przez nas zmieniane, uaktualniane lub modyfikowane. Korzystający zgadza się pozostać przez cały czas związanym z niniejszymi Warunkami korzystania po ich zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w związku z korzystaniem przez niego ze Strony, innej strony lub usługi dostępnej poprzez Stronę.

Aktualna wersja niniejszych Warunków korzystania będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej   www.lorienengineering.com po kliknięciu na link Informacje prawne, znajdujący się u dołu każdej strony.

Zgodność z prawem

Korzystający jest odpowiedzialny za dostosowanie się do wymogów prawa kraju, z którego wchodzi on na Stronę i zgadza się nie sięgać po informacje lub nie korzystać z informacji na Stronie z naruszeniem tego prawa.

Inne postanowienia

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i śledzenia odwiedzin Strony przez korzystających.

Wykorzystywanie przez nas informacji osobowych korzystającego podlega naszej Polityce Prywatności. Korzystający wyraża zgodę na takie wykorzystanie i gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego dane są dokładne.

Brak lub opóźnienie przez nas egzekwowania przestrzegania niniejszych Warunków korzystania nie oznacza rezygnacji ze stosowania tego lub innego postanowienia niniejszych Warunków korzystania.

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy korzystającym a nami w sprawie korzystania ze Strony i zastępują każde uprzednie porozumienie lub oświadczenie odnośnie do tej kwestii.

Szczególne postanowienia niniejszych Warunków korzystania zastępują wszystkie gwarancje, warunki, terminy, zobowiązania i obligacje wynikające z ustawodawstwa, prawa powszechnego, zwyczaju, praktyki handlowej, przebiegu transakcji lub innych okoliczności, z których wszystkie są wyłączone w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym prawem.

Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania są ważne jedynie wtedy, gdy wyraziliśmy na nie zgodę i potwierdziliśmy to na piśmie.

Wszystkie powiadomienia przekazane przez nas korzystającemu w związku z niniejszymi Warunkami korzystania są uważane za należycie przekazane gdy zostaną umieszczone na Stronie, przekazane korzystającemu na podany nam adres email lub przez uaktualnienie niniejszych Warunków korzystania, które będą dostępne dla korzystającego po kliknięciu na link Informacje prawne, znajdujący się u dołu każdej strony internetowej.

Strona jest prowadzona w Wielkiej Brytanii i korzystający zgadza się, aby prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania oraz dla każdego wystąpienia na drogę sądową lub postępowania sądowego w sprawie przedmiotowej Strony było prawo Wielkiej Brytanii.

W razie zapytań związanych z niniejszymi Warunkami korzystania lub konieczności skierowania do nas skargi w związku ze Stroną lub z realizacją jakichkolwiek usług świadczonych przez nas na rzecz korzystającego, należy wysłać takie zapytanie lub skargę na nasz adres do korespondencji podany poniżej.

GP Strategies Limited
Trading as: Lorien Engineering Solutions
Millennium Court, First Avenue,
Centrum 100, Burton-on-Trent,
Staffordshire, DE14 2WH
United Kingdom